19.11.17

ESMÂÜ'L-HÜSNÂ NOTLARI / ALLAH ( C.C )

Değerli Dostlar, 99 Esma’ül Hüsna hakkında yaptığımız paylaşımlar, 

( Allah’ın (c.c) ahlâkı ile ahlâklanın. Hz.Muhammed A.S.M ) Emr-i Nebevisini kavramak ve Taalluk, Tahakkuk, Tahalluk tabir edilen ve bir mana da insan ile Halıkı arasındaki;

Esma-i İlahiye ile nefsi irtibat, ve münasebetin bilinmesi

Esma-i İlahiye’nin Hakikatine delalet eden hususların tespit edilmesi ve Esma-i İlahiye ile Ahlâklanma  noktasında bazı açıklamaların sınırla muhteviyat ile yapılan paylaşımıdır.

Ve minallahi't-tevfik.


Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul esmâul husnâ… (Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.) TAHA-8

ALLAH ( C.C )

ANLAMI: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O'nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni'dir. Zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud O'nun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Mektubat.) O tüm övgülere layıktır. Bu isim diğer tüm isim ve sıfatları toplayan Allah’ın CC zati isimdir.Bu isim Esma’ül Hüsna’nın Sultanıdır.

BU İSİM İLE GENEL ANLAMDAKİ BAĞIMIZ: 

Kendimizden başlayarak, tüm alaka peyda ettiğimiz bütünlüğü tanımlamak, özelliğini kavramak, kimin mülkü, mahlûku, eser-i sanatı olduğunu anlamak ve hakikatine ulaşmak için, tüm isimleri kendinde toplan bu isme müracaat ederiz. Ve Allah ismi bütün kâinatı kuşatan niteliği ile bize cevap verir.

İmanla birlikte mümin olan bir insan, Allah’ı daha çok tanımak için  iman ilimlerini tahsil etmeli. Titizlik ve ciddiyet ile imanını koruyucu bir dikkat ile güzel ameller işlemelidir. Zikir, fikir, şükür, hamd ile bilerek ve şuurlu bir biçimde ibadetlerde bulunmalıdır.

BU İSMİN HAKİKATİNE DAİR :

Allah’ın CC Zati ismidir.( Allah’ın CC zâtına mahsus olan, başka herhangi bir varlıkta bulunması mümkün olmayan) Bütün isimleri toplayan cami esmadır. Diğer bütün isim ve sıfatlar bu isme bağlıdır. Bu mana itibariyle İsm-i Âzam olarak da ifade edilir. İman ve Marifetullah ilmi denilen ilimleri tahsil ederek Allah’ı CC tanımak isteyenler için Risale-i Nur önemli ve ciddi bir kaynaktır.Ve insan gerek fıtratı itibariyle,gerek insani mahiyeti  ve vicdani itibariyle bu ilmi tahsil etmekle mükelleftir.

BU ESMA-İ İLAHİYEDEN İYİ HUYLAR, ULVİ HİSLER, DOĞRU FİKİR VE GÜZEL DÜŞÜNCELER İLE YÜKSEK AHLÂK EDİNME;

Allah CC zati isim olduğundan İnsan bu isimle Allah’a özel şekliyle ahlâklanamaz. Allah’ın ahlâkı ile ahlaklanmak en genel şekli ile zati esmasına bağlı olan sıfatları dolayısıyladır. Ancak inkişaf etmiş sırrı ehadiyete mazhariyet noktasıda bazı sınırlandırılmış sırlar vardır. Evet, bu sırra mazhar olmuş ve  inkişaf etmiş bir ruh istidadı, kabiliyetine göre mahdut ölçülerde kendisinde temerküz etmiş cami sıfata ayinedarlık edebilir...

..........

“Allah Te­âlâ cö­mert­tir, ih­san sahi­bi­dir; cö­mert­li­ği sever. Yine O, güzel ah­lâ­kı se­ver…” (Süyûtî, el-Câmî, I, 60; Tirmizî, Edeb, 41/2799)

“…Allah Ra­fîk’tır (rıfk sahi­bi­dir), rıfk­la (yu­mu­şak­lık­la) mu­âme­le­yi se­ver. Sert­li­ğe ve di­ğer şey­le­re ver­me­di­ği se­vâ­bı, rıfk­la mu­âme­le­ye ve­rir.” (Müs­lim, Birr, 77)


“ O gün, ne mal fayda verir, ne de evlât! Ancak Allâh’a kalb-i selîm (tertemiz bir kalp) ile gelenler müstesnâ! ” (eş-Şuarâ, 88-89).